Erasing Shame Trivia

If you didn’t buy the print version, you probably didn’t see this.

Character Names and How They’re Written (Plus the Pinyin accents)

Chēkūn Tiěfá (車焜鐵伐)
Chēkūn Tuīyín (車焜推寅)
Dài Zhōngliáng (戴忠良)
Zhongliang = loyal, upright, and kind-hearted.
Dúgū Kǎi (獨孤凱)
Dúgū Xuěchí (獨孤雪池)
Given name Rěn (忍). Xue = snow, Chi = pond/pool, Ren = to endure/to forbear.
Héxī Shòutián (紇奚壽鷏)
Jiāng Hóngguāng (江宏光)
Hong = grand, Guang = light.
Jiāng Qīng (江青)
Courtesy name Shìcái (世才, pronounced Shr-tsai). Qing is a color, could be green, could be blue, could be black—depends on the context. In deeper meaning, the word Qing also implies best/elite. The words Shi and Cai are from the proverb, “Mìng Shì Zhī Cái” (命世之才), which came from the Romance of Three Kingdoms, first chapter, where Qiao Xuan asked Cao Cao, “The world is descending into chaos; only a man of outstanding ability can save us. Are you the one who will pacify the countryside?” (三國演義˙第一回:「天下將亂,非命世之才不 能濟,能安之者,其在君乎?」).
Jiāng Xiàn (江憲)
Xian = statute, sanction.
Lán Qiānhán (藍芊寒)
Qian = lush, Han = coldness.
Lán Yù (藍鈺)
Yu = rare treasure.
Luò Jiǎshùn (駱甲順)
Jia = number one, Shun = smooth flowing.
Sūn Bóqí (孫博齊)
Given name Zhèng (正). Bo = erudite, Qi = orderly, Zheng = upright.
Tuòbá Fútú (拓跋伏鵚)
Tuòbá Guórén (拓跋國仁)
Tuòbá Qǐzhēn (拓跋啟真)
Tuòbá Rùtán (拓跋傉檀)
Zhào Wénjié (趙文傑)
Wen = culture/education, Jie = outstanding.
Zhèng Yǒngnán (鄭永楠)
Yong = eternal, Nan = type of tree/wood.
Zǐ’ēn (紫恩)
Given name Zilian (紫蓮). Zi = purple, En = grace/favor.


Poems Used:

Part 1:

Opening Poem:

《Spring at Jade Tower》by Zhou Bangyan (translated crudely by me)

桃溪不作從容住,秋藕絕來無續處。

當時相候赤闌橋,今日獨尋黃葉路。

煙中列岫青無數,雁背夕陽紅欲暮。

人如風後入江雲,情似雨余粘地絮。

The Plum River flows and will not wait,

Fallen autumn lotus seeds cannot be reconnected.

We once waited for each other on the scarlet bridge,

Now I wander alone on a yellow-leaf road.

The mountain green is barely visible behind the fog,

Geese fly back-turned to the crimson sunset.

People are like wind that enters vast clouds,

Love is like rain that lingers on fallen leaves.

Poem in Chapter 3:

《A Moonlit Night on the Spring River》 by Zhang Ruoxu (translator unknown)

春江潮水連海平,海上明月共潮生。

灩灩隨波千萬里,何處春江無月明。

江流宛轉繞芳甸,月照花林皆似霰。

空里流光不覺飛,汀上白沙看不見。

江天一色無纖塵,皎皎空中孤月輪。

江畔何人初見月,江月何年初照人。

人生代代無窮矣,江月年年只相似。

不知江月待何人,但見長江送流水。

白雲一片去悠悠,青楓浦上不勝愁。

誰家今夜扁舟子,何處相思明月樓。

可憐樓上月徘徊,應照離人妝鏡台。

玉戶帘中卷不去,搗衣砧上復還來。

此時相望不相聞,愿逐月華流照君。

鴻燕長飛光不渡,魚龍潛躍水成紋。

昨夜閑潭夢落花,可憐春半不還家。

江水流春去欲盡,江潭落月復西斜。

斜月沉沉藏海霧,碣石瀟湘無限路。

不知乘月幾人歸,落月搖情滿江樹。

 

 In spring the river rises as high as the sea,

 And with the river’s rise the moon uprises bright.

 She follows the rolling waves for ten thousand li,

 And where the river flows, there overflows her light.

 

 The river winds around the fragrant islet where

 The blooming flowers in her light all look like snow.

 You cannot tell her beams from hoar frost in the air,

 Nor from white sand upon Farewell Beach below.

 

 No dust has stained the water blending with the skies;

 A lonely wheel like moon shines brilliant far and wide.

 Who by the riverside first saw the moon arise?

 When did the moon first see a man by riverside?

 

 Ah, generations have come and pasted away;

 From year to year the moons look alike, old and new.

 We do not know tonight for whom she sheds her ray,

 But hear the river say to its water adieu.

 

 Away, away is sailing a single cloud white;

 On Farewell Beach pine away maples green.

 Where is the wanderer sailing his boat tonight?

 Who, pining away, on the moonlit rails would learn?

 

 Alas! The moon is lingering over the tower;

 It should have seen the dressing table of the fair.

 She rolls the curtain up and light comes in her bower;

 She washes but can’t wash away the moonbeams there.

 

 She sees the moon, but her beloved is out of sight;

 She’d follow it to shine on her beloved one’s face.

 But message-bearing swans can’t fly out of moonlight,

 Nor can letter-sending fish leap out of their place.

 

 Last night he dreamed that falling flowers would not stay.

 Alas! He can’t go home, although half spring has gone.

 The running water bearing spring will pass away;

 The moon declining over the pool will sink anon.

 

 The moon declining sinks into a heavy mist;

 It’s a long way between southern rivers and eastern seas.

 How many can go home by moonlight who are missed?

 The sinking moon sheds yearning o’er riverside trees.

The Poems about Xingfeng jiu:

《少年行》 by Wang Wei

新豐美酒斗十千,
咸陽遊俠多少年。
相逢意氣為君飲,
繫馬高樓垂柳邊。

《Wind and Rain》 by Li Shangyin (translation from here)

淒涼寶劍篇,羈泊欲窮年。

黃葉仍風雨,青樓自管弦。

新知遭薄俗,舊好隔良緣。

心斷新豐酒,銷愁斗幾千。

I ponder on the poem of The Precious Dagger.
My road has wound through many years.
…Now yellow leaves are shaken with a gale;
Yet piping and fiddling keep the Blue Houses merry.
On the surface, I seem to be glad of new people;
But doomed to leave old friends behind me,
I cry out from my heart for Xinfeng wine
To melt away my thousand woes.

Poems in Chapter 12:

《The River Ch’ü  》(by Du Fu)(consists of two parts)

1.

一片花飛減卻春,風飄萬點正愁人。

且看欲盡花經眼,莫厭傷多酒入唇。

江上小堂巢翡翠,花邊高塚臥麒麟。

細推物理須行樂,何用浮名絆此身。

2.

朝回日日典春衣,每日江頭盡醉歸。

酒債尋常行處有,人生七十古來稀。

穿花蛺蝶深深見,點水蜻蜓款款飛。

傳語風光共流轉,暫時相賞莫相違。

《三月晦日偶題》 by Qin Guan

節物相催各自新,痴心兒女挽留春。

芳菲歇去何須恨,夏木陰陰正可人。

Poem in Chapter 16:

《Awakening from Sleep on a Spring Day》 (by Li Bai, translation by Shigeyoshi Obata)

《春日醉起言志》

處世若大夢,胡為勞其生。

所以終日醉,頹然臥前楹。

覺來盼庭前,一鳥花間鳴。

借問此何時,春風語流鶯。

感之欲歎息,對酒還自傾。

浩歌待明月,曲盡已忘情。

Life is an immense dream. Why toil?

All day long I drowse with wine,

And lie by the post at the front door.

Awakening, I gaze upon the garden trees,

And, hark, a bird is singing among the flowers.

Pray, what season may this be?

Ah, the songster’s a mango-bird.

Singing to the passing wind of spring.

I muse and muse myself to sadness,

Once more I pour my wine, and singing aloud,

Await the bright moonrise.

My song is ended—

What troubled my soul?—I remember not.

Part 2:

Opening Poem:

《西江月.佳人》 by Sima Guang

寶髻鬆鬆挽就,鉛華淡淡妝成。
青煙翠霧罩輕盈。 飛絮遊絲無定。
相見爭如不見,有情何似無情。
笙歌散後酒初醒。深院月斜人靜。

Part 3:

Opening Poem:

《暮秋獨遊曲江》by Li Shangyin

荷葉生時春恨生,荷葉枯時秋恨成。

深知身在情常在,悵望江頭江水聲。

Chapter 52:

《If time could stop at the moment when we first met》 by Nalan Xingde

人生若只如初見,
何事秋風悲畫扇。
等閒變卻故人心,
卻道故人心易變。
驪山語罷清宵半,
淚雨零鈴終不怨。
何如薄倖錦衣郎,
比翼連枝當日願。

Closing Poem:

《A Song of Unending Sorrow》 by Bai Juyi (see translation here)

漢皇重色思傾國,御宇多年求不得。
楊家有女初長成,養在深閨人未識。
天生麗質難自棄,一朝選在君王側。
回眸一笑百媚生,六宮粉黛無顏色。
春寒賜浴華清池,溫泉水滑洗凝脂。
侍兒扶起嬌無力,始是新承恩澤時。
雲鬢花顏金步搖,芙蓉帳暖度春宵。
春宵苦短日高起,從此君王不早朝。
承歡侍宴無閒暇,春從春遊夜專夜。
後宮佳麗三千人,三千寵愛在一身。
金屋妝成嬌侍夜,玉樓宴罷醉和春。
姊妹兄弟皆列土,可憐光彩生門戶。
遂令天下父母心,不重生男重生女。
驪宮高處入青雲,仙樂風飄處處聞。
緩歌慢舞凝絲竹,盡日君王看不足。
漁陽鼙鼓動地來,驚破霓裳羽衣曲。
九重城闕煙塵生,千乘萬騎西南行。
翠華颻颻行復止,西出都門百餘里。
六軍不發無奈何,宛轉蛾眉馬前死。
花鈿委地無人收,翠翹金雀玉搔頭。
君王掩面救不得,回看血淚相和流。
黃埃散漫風蕭索,雲棧縈紆登劍閣。
峨嵋山下少人行,旌旗無光日色薄。
蜀江水碧蜀山青,聖主朝朝暮暮情。
行宮見月傷心色,夜雨聞鈴腸斷聲。
天旋日轉回龍馭,到此躊躇不能去。
馬嵬坡下泥土中,不見玉顏空死處。
君臣相顧盡霑衣,東望都門信馬歸。
歸來池苑皆依舊,太液芙蓉未央柳。
芙蓉如面柳如眉,對此如何不淚垂。
春風桃李花開日,秋雨梧桐葉落時。
西宮南內多秋草,落葉滿階紅不掃。
梨園弟子白髮新,椒房阿監青娥老。
夕殿螢飛思悄然,孤燈挑盡未成眠。
遲遲鐘鼓初長夜,耿耿星河欲曙天。
鴛鴦瓦冷霜華重,翡翠衾寒誰與共。
悠悠生死別經年,魂魄不曾來入夢。
臨邛道士鴻都客,能以精誠致魂魄。
為感君王輾轉思,遂教方士殷勤覓。
排雲馭氣奔如電,昇天入地求之遍。
上窮碧落下黃泉,兩處茫茫皆不見。
忽聞海上有仙山,山在虛無縹緲間。
樓閣玲瓏五雲起,其中綽約多仙子。
中有一人字太真,雪膚花貌參差是。
金闕西廂叩玉扃,轉教小玉報雙成。
聞道漢家天子使,九華帳裏夢魂驚。
攬衣推枕起徘徊,珠箔銀屏迤邐開。
雲髻半偏新睡覺,花冠不整下堂來。
風吹仙袂飄颻舉,猶似霓裳羽衣舞。
玉容寂寞淚闌干,梨花一枝春帶雨。
含情凝睇謝君王,一別音容兩渺茫。
昭陽殿裏恩愛絕,蓬萊宮中日月長。
回頭下望人寰處,不見長安見塵霧。
唯將舊物表深情,鈿合金釵寄將去。
釵留一股合一扇,釵擘黃金合分鈿。
但教心似金鈿堅,天上人間會相見。
臨別殷勤重寄詞,詞中有誓兩心知。
七月七日長生殿,夜半無人私語時。
在天願作比翼鳥,在地願為連理枝。
天長地久有時盡,此恨綿綿無絕期。

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s